Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 1/2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 1/2565)
 

                  ตามที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่  1/2565)  จำนวน  3  อัตรา  ฉบับลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565  นั้น
                  บัดนี้ ระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นบุคลากรเงินรายได้  และวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้


ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล