Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 2/2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง 
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน)
(ครั้งที่ 2/2565)
 

                  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 2/2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมจำนวนทั้งสิ้น 6 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
                  1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
                      1.1 ประเภทตำแหน่งวิชาการ ระดับ อาจารย์ จำนวน 4 อัตรา
                            - ประจำคณะครุศาสตร์  จำนวน 2 อัตรา
                            - ประจำคณะวิทยาการจัดการ  จำนวน  1  อัตรา
                            - ประจำวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย  จำนวน  1  อัตรา
                            ขอบข่ายภาระหน้าที่ของตำแหน่ง
                            1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
                            2. จัดกิจกรรมเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
                            3. เป็นที่ปรึกษาด้านการเรียนการสอนแก่นักศึกษา
                            4. ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด
                            5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานมอบหมาย

                      1.2 ประเภทตำแหน่งทั่วไป ระดับปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
                            - ประจำคณะครุศาสตร์  จำนวน  1  อัตรา
                            - ประจำกองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี  จำนวน  1  อัตรา
                            ขอบข่ายภาระหน้าที่ของตำแหน่ง
                            1. ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ประจำแต่ละหน่วยงานที่สังกัด
                            2. ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด
                            3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานมอบหมาย


ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล