Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นบุคลากรเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง 
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นบุคลากรเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2565
 

                  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นบุคลากรเงินรายได้  (สายสายสนับสนุนวิชาการ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จำนวน  3  อัตรา  ดังนี้


ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล