Accessibility Tools

ประกาศผลสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 1/2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง 
ผลสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 1/2565)
สังกัด  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
 

                  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 1/2565)  จำนวน  12  อัตรา  ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2565 นั้น
                  บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินการทดสอบด้านความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถหรือทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน  และด้านความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบแข่งขัน  ดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
                  ทั้งนี้  ให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปรายงานทั่วเพื่อทำสัญญาจ้าง  และเริ่มปฏิบัติงาน ณ งานบริหารบุคคล กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  ชั้น 1 อาคารอำนวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวัน และเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์


ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล