Accessibility Tools

ประกาศการเปลี่ยนแปลงห้องสอบพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) เฉพาะตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ตำแหน่งเลขที่ 246) ครั้งที่ 1/2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง 
การเปลี่ยนแปลงห้องสอบพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
เฉพาะตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ตำแหน่งเลขที่ 246) ครั้งที่ 1/2565
 

                  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 1/2565) ฉบับลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 นั้น
                  เนื่องจากตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ตำแหน่งเลขที่ 246) จะต้องมีการสอบวัดด้านความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ทดสอบภาคทฤษฎี (สอบข้อเขียน) ด้านสาขาวิชาเอกทางด้านภาษาอังกฤษโดยตรง เวลา 08.30 – 10.00 น. มหาวิทยาลัยจึงขอเปลี่ยนแปลงห้องสอบเป็นห้อง Training room 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ส่วนการสอบวัดสมรรถนะด้านอื่น ๆ ห้องสอบยังเป็นห้องสอบเดิมตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 1/2565) ฉบับลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565
 


ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล