Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 1/2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง 
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 1/2565)

                   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 1/2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมจำนวนทั้งสิ้น 12 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
                   1.1 ประเภทตำแหน่งวิชาการ ระดับ อาจารย์ จำนวน 9 อัตรา
                         - ประจำคณะครุศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
                         - ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 อัตรา
                         - ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
                         - ประจำคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 2 อัตรา
                         - ประจำวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย จำนวน 2 อัตรา
                         ขอบข่ายภาระหน้าที่ของตำแหน่ง
                         1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
                         2. จัดกิจกรรมเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
                         3. เป็นที่ปรึกษาด้านการเรียนการสอนแก่นักศึกษา
                         4. ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด
                         5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานมอบหมาย

                   1.2 ประเภทตำแหน่งทั่วไป ระดับปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
                         - ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
                         - ประจำคณะวิทยการจัดการ จำนวน 1 อัตรา
                         - ประจำกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา
                         ขอบข่ายภาระหน้าที่ของตำแหน่ง
                         1. ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ประจำแต่ละหน่วยงานที่สังกัด
                         2. ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด
                         3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานมอบหมาย


ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล