Accessibility Tools

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 7/2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง 
ผลการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 7/2564)

                   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 7/2564)  ฉบับลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นั้น  บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏผลการสอบคัดเลือกดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล