Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ ครั้งที่ 7/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง 
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ ครั้งที่ 7/2564

                   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (สายสนับสนุนวิชาการ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จำนวน 4  อัตรา  ดังนี้

ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล