Accessibility Tools

ประกาศผลสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ 3/2564) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง 
ผลสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ 3/2564)
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

                   ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ 3/2564) จำนวน 4 อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 จากนั้นได้ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ฉบับลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และได้ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การสอบเลือกสรรพนักงานราชการ (ครั้งที่ 3/2564) ฉบับลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นั้น
                   บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินการทดสอบความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถหรือทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และด้านความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการเลือกสรรดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล