Accessibility Tools

ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 5/2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
ผลสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 5/2564)

                   ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 5/2564) ฉบับลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 จากนั้นได้ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ ฉบับลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และได้ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 5/2564) ฉบับลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการสอบคัดเลือกดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล