Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคลากรภายในประเภทบุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคลากรภายในประเภทบุคลากรเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
ตำแหน่งอาจารย์ (เลขที่ 288) สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งอาจารย์ (เลขที่ 289) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                   ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครบุคลากรภายในประเภทบุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ตำแหน่งอาจารย์ (เลขที่ 288) สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา  และตำแหน่งอาจารย์ (เลขที่ 289) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน 1 อัตรา ฉบับลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นั้น 
                   บัดนี้ ระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคลากรภายในประเภทบุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ตามวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล