Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ครั้งที่ 1/2564) ตำแหน่งครูอนามัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ครั้งที่ 1/2564)
ตำแหน่งครูอนามัย  จำนวน 1 อัตรา
สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

                   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลากร สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ตำแหน่งครูอนามัย  จำนวน  1  อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล