Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครบุคลากรภายในประเภทบุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
รับสมัครบุคลากรภายในประเภทบุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)

                   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีประสงค์จะรับสมัครบุคลากรภายในประเภทบุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ประจำหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
                   อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงประกาศรับสมัครบุคลากรภายในประเภทบุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้


ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล