Accessibility Tools

ประกาศการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 5/2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
การสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 5/2564)

                   ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศ เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ ฉบับลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) มีการขยายขอบเขตการแพร่ระบาดของโรคออกไปในหลายพื้นที่  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนดแห่งราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 กรกฎาคม 2564  ซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) และคำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 2841/2564 ฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค – 19) ฉบับที่ 33 กอปอกับผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกมาจากหลากหลายพื้นที่นั้น 
                   บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ได้กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และแนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดสอบแข่งขันให้เป็นไปตามข้อกำหนดแห่งราชกิจจานุเบกษา วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) และคำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 3296/2564 ฉบับลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค – 19) ฉบับที่ 38 และคำสั่งจังหวัดราชบุรีเพิ่มเติม  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จึงประกาศ เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 5/2564) ดังนี้ 
                   1. สอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้  (ครั้งที่ 5/2564) ฉบับลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
                   2. กำหนดวันสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้  เป็นวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564


ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล