Accessibility Tools

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ครั้งที่ 6/2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง 
ผลการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้
ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ครั้งที่ 6/2564)

                   ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 6/2564) ฉบับลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฎผลการสอบคัดเลือกดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
                   ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน ณ งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09-00 - 12.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์


ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล