Accessibility Tools

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

                   ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ฉบับลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการสอบคัดเลือกดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
                   ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน ณ งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์


ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล