Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 6/2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 6/2564)
 

                   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 6/2564)  จำนวน 1 อัตรา  ฉบับลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 นั้น
                   บัดนี้  ระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้  และวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก  ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
                  

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล