Accessibility Tools

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานฯ(U2T) (ระยะเวลาจ้าง เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)
(ระยะเวลาจ้าง เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564)

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) (ระยะเวลาจ้าง เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 นั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ดำเนินการตัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการตัดเลือกดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
                    ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือก(ผ่านการคัดเลือก) ประเภทบัณฑิตจบใหม่,นักศึกษาและะประชาชนทั่วไป มารายงานตัวและปฐมนิเทศใน วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Mcru 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

 
 

  ที่มา : งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ