Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) (ระยะเวลาจ้าง เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)
(ระยะเวลาจ้าง เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564)

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) โดยให้สถาบันศึกษาพิจารณาดำเนินกิจกรรมการจ้างงานเพิ่มเติมทดแทนตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 นั้น
                    บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ (ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) โดยให้ผู้มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยแยกตามตำบลและประเภทที่สมัครมา ดังนี้

 ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Mcru 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

 
 

  ที่มา : งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ