Accessibility Tools

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) (ระยะเวลาจ้าง เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) (ระยะเวลาจ้าง เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564)

                    ตามที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) มีหนังสือด่วนที่สุดที่ อว.0224.1/ว12775 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 เรื่อง การปรับแผนการดำเนินกิจกรรมการจ้างงานเพิ่มเติมทดแทน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) โดยให้สถาบันศึกษาพิจารณาดำเนินกิจกรรมการจ้างงานเพิ่มเติมทดแทนตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564
                    การนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้พิจารณาการดำเนินการดังกล่าวแล้ว และประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) (ระยะเวลาจ้าง เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564) รวมจำนวนทั้งสิ้น 31 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด
รายละเอียดขอบเขตหน้าที่และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้รับจ้างเหมาปฏิบัติงาน
  แบบฟอร์มรับสมัคร
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Mcru 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

 
 

  ที่มา : งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ