Accessibility Tools

ประกาศการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสนับสนุน) (ครั้งที่ 4/2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
การสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสนับสนุน) (ครั้งที่ 4/2564)

                   ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศ เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการและสนับสนุน) ฉบับลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564  สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) มีการขยายขอบเขตการแพร่ระบาดของโรคออกไปในหลายพื้นที่  อีกทั้งให้เป็นไปตามข้อกำหนดแห่งราชกิจจานุเบกษา วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) และคำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 2984/2564 ฉบับลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค – 19) ฉบับที่ 36 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค – 19) ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 กอปรกับผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกมาจากหลากหลายพื้นที่นั้น
                   บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ได้กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน และแนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดสอบแข่งขันให้เป็นไปตามข้อกำหนดแห่งราชกิจจานุเบกษา วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) และคำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 3296/2564 ฉบับลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค – 19) ฉบับที่ 38 และคำสั่งจังหวัดราชบุรีเพิ่มเติม  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จึงประกาศ เรื่อง การสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสนับสนุน) (ครั้งที่ 4/2564) ดังนี้
                   1. สอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสนับสนุน) ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสนับสนุน) (ครั้งที่ 4/2564) ฉบับลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564
                   2. กำหนดวันสอบแข่งขัน เป็นวันที่ 29 กันยายน 2564 และ วันที่ 30 กันยายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล