Accessibility Tools

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น คณะครุศาสตร์ (ครั้งที่ 5/2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
ผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น คณะครุศาสตร์ (ครั้งที่ 5/2564)

                   ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 5/2564) ฉบับลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  จากนั้นได้ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง  เลื่อนการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้  ฉบับลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และได้ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขที่ 001) โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น  คณะครุศาสตร์ (ครั้งที่ 5/2564) ฉบับลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นั้น  บัดนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏผลการสอบคัดเลือกดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล