Accessibility Tools

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานฯ สังกัดงานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
สังกัดงานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ดำเนินการตัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการตัดเลือกดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
                    ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือก(ผ่านการคัดเลือก) ประเภทประชาชน มารายงานตัวและปฐมนิเทศใน วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมจันทร์กระพ้อ ชั้น 4 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Mcru 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

 
 

  ที่มา : งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ