Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานฯ สังกัดงานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
สังกัดงานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นั้น
                    บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ (ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) โดยให้ผู้มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศเข้ารับการสัมภาษณ์ตามลำดับเลขที่สมัคร ในวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00น น. ณ ห้อง 1443 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
                    ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย พร้อมทั้งเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสัมภาษณ์ให้ครบถ้วน ดังนี้

 ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Mcru 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

 
 

  ที่มา : งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ