Accessibility Tools

ประกาศการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขที่ 001) โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น คณะครุศาสตร์ (ครั้งที่ 5/2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
การสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขที่ 001)
โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น คณะครุศาสตร์ (ครั้งที่ 5/2564)

                   ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศเรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 5/2564) ฉบับลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) มีการขยายขอบเขตการแพร่ระบาดของโรคออกไปในหลายพื้นที่ เป็นไปตามข้อกำหนดแห่งราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2568 (ฉบับที่ 28) และคำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 2841/2564 ฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค – 19) ฉบับที่ 33 นั้น
                   บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และแนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดสอบ เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) จึงประกาศการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขที่ 001) โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น คณะครุศาสตร์ (ครั้งที่ 5/2564) ดังนี้

ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล