Accessibility Tools

ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน), พนักงานราชการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
เลื่อนการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน), พนักงานราชการ

                   ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) และพนักงานราชการ ฉบับลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยในประกาศได้ระบุให้มีการสอบความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน, ความรู้ความสามารถหรือทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑๙ และ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น
                   สืบเนื่องจากสถานการณ์การเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด- ๑๙) มีการขยายขอบเขตการแพร่ระบาดของโรคออกไปในหลายพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหดแห่งราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๐) คำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ ๒๙๘๔/๒๕๖๔ ฉบับลงวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ฉบับที่ ๓๖ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ฉบับลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ กอปรกับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกมาจากหลากหลายพื้นที่
                   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงแจ้งเลื่อนการสอบคัดเลือกบุคลากรดังกล่าวออกไปจนกว่าสถานการณ์จะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศให้ทราบกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแก่ผู้มีสิทธิสอบให้ทราบอีกครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล