Accessibility Tools

ประกาศคณะวิทยาการจัดการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 5

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 5
(ฉบับแก้ไขประกาศเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564)

                    ตามที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้มีประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 4 ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ดำเนินการรับสมัคร ไปเรียบร้อยแล้วนั้น แต่พบว่ายังมีบางตำแหน่งที่ยังไม่มีผู้สมัคร
                    ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 5 รวมจำนวนทั้งสิ้น 6 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด  ที่มา : คณะวิทยาการจัดการ