Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ 3/2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ 3/2564)

                   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแผนสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552  ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

                   1.1 ประเภทตำแหน่งกลุ่มงานบริหารทั่วไป  จำนวน  4  อัตรา
                         - คณะวิทยาการจัดการ  จำนวน  1  อัตรา
                         - วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย  จำนวน  2  อัตรา
                         - งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ  จำนวน  1  อัตรา

                    รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามบัญชีแนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียด
ใบสมัคร  ที่มา : งานบริหารบุคคล