Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 4/2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน)
(ครั้งที่ 4/2564)

                   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 4/2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมจำนวนทั้งสิ้น 12 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

                   1.1 ประเภทตำแหน่งวิชาการ ระดับ อาจารย์ จำนวน 9 อัตรา
                         - ประจำคณะครุศาสตร์  จำนวน 3 อัตรา
                         - ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน  1  อัตรา
                         - ประจำคณะวิทยาการจัดการ  จำนวน  3  อัตรา
                         - ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จำนวน  1  อัตรา
                         - ประจำวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย  จำนวน  1  อัตรา

                   1.2 ประเภทตำแหน่งทั่วไป ระดับปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
                         - ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน  1  อัตรา
                         - ประจำคณะวิทยการจัดการ  จำนวน  1  อัตรา
                         - ประจำกองนโยบายและแผน  สำนักงานอธิการบดี  จำนวน  1  อัตรา

                   รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามบัญชีแนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียด
ใบสมัคร  ที่มา : งานบริหารบุคคล