Accessibility Tools

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 4/2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัดสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครั้งที่ 4/2564)

                   ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 4/2564) ฉบับลงวันที่ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการสอบคัดเลือกดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
                   ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน ณ งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล