Accessibility Tools

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) โดยวิธีการคัดเลือกบุคลากรภายใน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
โดยวิธีการคัดเลือกบุคลากรภายใน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


                   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) (โดยวิธีการคัดเลือกบุคลากรภายใน)  จำนวน 1 อัตรา  ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นั้น
                   บัดนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ได้ดำเนินการทดสอบความรู้เฉพาะด้านในภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  ความรู้ความสามารถหรือทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน  และความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่า  ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล