โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพที่ดีสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-up) และเทคนิคการสร้างตลาดออนไลน์

     เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพที่ดีสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-up) และเทคนิคการสร้างตลาดออนไลน์ ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ จัดโดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ พร้อมด้วยทีมวิทยากร คุณธิดารัตน์ ขำคม อ.ริณรณีญ์ เสนีย์วาสน์ คุณชัยรัตน์ จิตตสันนวา คุณสิริวัฒน์ สุขศรีสวัสดิ์

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร