Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ที่ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา 21 กันยายน 2563 708
นักศึกษาโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นักศึกษาครู 21 กันยายน 2563 761
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประกวดดาว-เดือน (ดาว) (ชมจันทร์) ประจำปีการศึกษา 2563 21 กันยายน 2563 898
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายในประจำปีการศึกษา 2563 21 กันยายน 2563 942
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมพิธีรับโล่ รางวัลพระราชทาน โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน” (Youth Standing Up for Human Rights) 21 กันยายน 2563 841
โครงการอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา 21 กันยายน 2563 1031
ผู้นำนักศึกษา มรภ.หมู่บ้านจอมบึง เข้าร่วมการประชุมสัมมนาในหัวข้อ เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจ เพื่อสร้างอนาคตใหม่ ในยุค New Normal 21 กันยายน 2563 774
สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ร่วมกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ ผลิตภัณฑ์อาหารจากหน่อไม้เพื่อเพิ่มมูลค่า 10 กันยายน 2563 1106
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่นักศึกษาและบุคลากร 03 กันยายน 2563 1165
คณบดีคณะครุศาสตร์เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดราชบุรี 01 กันยายน 2563 1119