Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สาขาวิชาภาษาไทย มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเดินหน้ามหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง จอมบึงโมเดลคลินิกรักษ์อ่านเขียน 19 มิถุนายน 2563 725
กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาในสถานการณ์โควิด19 16 มิถุนายน 2563 753
ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเปิดเวทีแบ่งบันประสบการณ์การเขียนโครงการวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 15 มิถุนายน 2563 1207
กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมพัฒนาผู้นำนักศึกษาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมนักศึกษารับเปิดเทอมในสถานการณ์ โควิด 19 15 มิถุนายน 2563 1161
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจัดอบรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ GEเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานหลักสูตรให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 15 มิถุนายน 2563 943
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning "การใช้แอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์" 04 มิถุนายน 2563 1163
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (หลักสูตรออนไลน์) 29 พฤษภาคม 2563 1412
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย จัดโครงการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning "การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์" 28 พฤษภาคม 2563 985
ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจับมือคณะครุศาสตร์ มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดอบรมพัฒนาอาจารย์กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี MCRU MOOC ตอบโจทย์การจัดการเรียนรู้ยุคโควิด 19 รุ่นที่ 2 28 พฤษภาคม 2563 1034
ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจับมือคณะครุศาสตร์ มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดอบรมพัฒนาอาจารย์กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี MCRU MOOC ตอบโจทย์การจัดการเรียนรู้ยุคโควิด 19 26 พฤษภาคม 2563 1023