Accessibility Tools

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ ค่ายคลินิกรักษ์อ่านเขียน โรงเรียนบ้านเขาถ้ำและโรงเรียนอ่างหิน

                    วันที่ 21 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ"ค่ายคลินิกรักษ์อ่านเขียน" การติดตามความสำเร็จของการใช้นวัตกรรมชุดแบบฝึกเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง

                    โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาถ้ำและโรงเรียนอ่างหินกล่าวต้อนรับ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 4 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ชดาทิพ ศุภสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบและบันทึกผลคะแนนการอ่านและการเขียนของนักเรียนที่ใช้นวัตกรรมชุดแบบฝึกและเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 5 โรงเรียน โดยแบ่งการอบรมเป็น 4 แผนก ได้แก่ 1. จดจำฝึกอ่านคำ 2. นำมาเขียนได้ 3. ขยายเป็นใจความ และ4.การติดตามความสำเร็จ ผู้เข้าร่วมโครงการนักเรียนชั้นปี 4 ของโรงเรียนบ้านเขาถ้ำ และโรงเรียนบ้านอ่างหิน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเขาถ้ำ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี