Accessibility Tools

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MCRU เสริมสร้างภาวะผู้นำ พัฒนาทักษะที่มีประสิทธิภาพ เสริมทักษะอาชีพ สร้างสรรค์สู่การเป็นวิศวกรสังคม

                    วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MCRU เสริมสร้างภาวะผู้นำ พัฒนาทักษะที่มีประสิทธิภาพ เสริมทักษะอาชีพ สร้างสรรค์สู่กันเป็นวิศวกรสังคม ได้รับเกียตริจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งเป็นการขยายผลโครงการวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการคือ ผู้นำนักศึกษาทุกคณะ ของมหาวิทยาลัย จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุม ฉัตรฟ้า ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง