ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนโรงเรียนบ้านชัฎเจริญ 25 สิงหาคม 2563 469
ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะฯ จัดอบรมพัฒนาอาจารย์ ยกระดับสู่ระดับ World Class University Ranking ด้วย Google Scholar Citations 25 สิงหาคม 2563 499
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง นำผลงานวิจัยทางด้านการท่องเที่ยวและกีฬา Sport Tourism เข้าร่วมจัดแสดงในงาน Thailand Research Expo 2020 03 สิงหาคม 2563 623
คณะวิทยาการจัดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อรองรับการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 31 กรกฎาคม 2563 532
หน่วยตรวจสอบภายในมรภ.หมู่บ้านจอมบึงขานรับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดึงบุคลากรร่วมสัมมนาเทคนิควิธีปฎิบัติงานและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 24 กรกฎาคม 2563 653
การเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษา 21 กรกฎาคม 2563 427
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการสอนด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 16 กรกฎาคม 2563 451
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าร่วมประชุม ให้ข้อมูลด้านความร่วมมือด้านยาเสพติด ในฐานะภาคีเครือข่ายในการประเมินมาตรฐาน HA ยาเสพติด 13 กรกฎาคม 2563 412
ศูนย์สหกิจศึกษาจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษา 09 กรกฎาคม 2563 519
กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการอบรมอาชีพใหม่ ต้านภัย COVID -19 เพื่อสร้างอาชีพ เสริมในช่วง Covid-19 ให้กับศิษย์เก่า 29 มิถุนายน 2563 533