โครงการสัมมนา ก้าวสู่โลกแห่งอาชีพ เสริมสร้างบุคลิกภาพ สำหรับการทำงาน ให้กับผู้ปฏิบัติงานโครงการจ้างงาน ฯ

                    วันที่ 1 ตุลาคม 2563 งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ จัดโครงการสัมมนา "ก้าวสู่โลกแห่งอาชีพ เสริมสร้างบุคลิกภาพ สำหรับการทำงาน" ให้กับผู้ปฏิบัติงานโครงการจ้างงาน ฯ ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง