กิจกรรมนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา ของนักศึกษาที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

                    กิจกรรมนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา ของนักศึกษาที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งภาคเรียนนี้มีนักศึกษาในสาขาวิชาฯออกปฏิบัติสหกิจศึกษา จำนวน 12 คน ใน 8 สถานประกอบการ โดยปฏิบัติสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 - 23 ตุลาคม 2563 กิจกรรมนำเสนอโครงงาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสรุปผลและนำเสนอโครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษารวมถึงคัดเลือกโครงงานดีเด่นในสาขาเพื่อนำมาประกวดโครงงานดีเด่นในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

                    โครงงานดีเด่นของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในภาคเรียนนี้ คือ โครงงานเรื่อง ประชาสัมพันธ์การตลาดออนไลน์โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดจำหน่ายสินค้า ผู้จัดทำคือ นางสาวกฤษณา รอดเอี่ยม และนางสาวปวรรัตน์ สกุลนุ่ม ปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ ร้านสหกรณ์ค่ายภาณุรังษี จำกัด