สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ "เกษตร MCRU บริการสู่ชุมชน"

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ "เกษตร MCRU บริการสู่ชุมชน" โดยแบ่งเป็น 4 กิจกรรมดังนี้ 

                    กิจกรรมที่ 1 การปฏิบัติการกับตัวสัตว์ที่จำเป็นสำหรับฟาร์มโค วันที่ 12 กันยายน 2563 ณ หมู่ 4 ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

                    กิจกรรมที่ 2 การเพาะเห็ดฟางในตะกร้าจากวัสดุในท้องถิ่น วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2563 ณ หมู่ 13 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

                    กิจกรรมที่ 3 การจัดการของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ด้วยการเลี้ยงไส้เดือนดินและการใช้ประโยชน์จากมูลไส้เดือนดินและน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ฐานเรียนรู้โคกหนองนาโมเดล นายสมพงษ์ พรมปั่น ม.10 บ้านชายเนิน ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี สมาชิกลุ่มวิสหกิจชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข

                    กิจกรรมที่ 4 การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสัตว์ปีก ด้านการดูแลจัดการการฟักไข่ การผลิตอาหารอย่างง่ายและการจัดการสุขภาพ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ฐานเรียนรู้โคกหนองนาโมเดล นายสมพงษ์ พรมปั่น ม.10 บ้านชายเนิน ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี สมาชิกลุ่มวิสหกิจชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข

                    โดยใช้งบประมาณจากโครงการยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง