Accessibility Tools

พิธีมอบทุนคูปองอาหารกลางวัน ปันสุขสู่ความพอเพียง "อิ่มนี้เพื่อการศึกษา (MCRU Free Food )

                    วันที่ 24 ก.ย.63 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีมอบทุนคูปองอาหารกลางวัน ปันสุขสู่ความพอเพียง "อิ่มนี้เพื่อการศึกษา (MCRU Free Food ) ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำหรับโครงการนี้ทางมหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษาจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนการศึกษาและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (คสม.)และภาคีเครือข่าย