Accessibility Tools

กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 22) ภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 22)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


                     เพื่อให้การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 22) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เปฌนไปด้วยความเรียบร้อย
                     อาศัยอำนาจตามข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 1 และข้อ 3(7) ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยฯ จึงออกประกาศไว้ ดังนี้

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : บัณฑิตวิทยาลัย