Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564

                     ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศให้นักศึกษาชายที่เกิดในปี พ.ศ. 2543 ที่มีความประสงค์ขะขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564 บัดนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 มาตรา29(3) และกฎกระทรวงฉบับที่ 73 (พ.ศ. 2536) เรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้นักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ไปรายงานตัวตามหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35)

รายละเอียด  ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์