กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-5

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑-๕

                     เพื่อให้การใช้บริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑-๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา