ปฏิทินงานวิชาการของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นปีที่ 5(รหัส 59) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เรื่อง ปฏิทินงานวิชาการของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5(รหัส 59) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2

 

รายละเอียด
   
  ปฏิทินงานวิชาการของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับเดิม)
นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1,2,3,4 (รหัส 63,62,61,60)
นักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 (รหัส 59)
นักศึกษาภาคพิเศษ

 

 

  ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน