กำหนดวันสอนชดเชย และเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (ภาคปกติ) นักศึกษาชั้นปีที่ 1,2,3,4 (รหัส 63,62,61,60)

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เรื่อง กำหนดวันสอนชดเชย และเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (ภาคปกติ)
นักศึกษาชั้นปีที่ 1,2,3,4 (รหัส 63,62,61,60)

 

รายละเอียด
   
  ปฏิทินงานวิชาการของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับเดิม)
นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1,2,3,4 (รหัส 63,62,61,60)
นักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 (รหัส 59)
นักศึกษาภาคพิเศษ

 

 

  ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน