ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2563

                    เพื่อใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เปิดให้ประเมินได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 1 ธันวาคม 63 ผ่าน ระบบสารสนเทศนักศึกษา หรือ ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ