Accessibility Tools

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะพักอาศัยในหอพักต่อ ในภาคเรียนที่ 2/2563 (พักเทอม 2)

                    นักศึกษาที่มีความประสงค์จะพักอาศัยในหอพักต่อ ในภาคเรียนที่ 2/2563 (พักเทอม 2) สามารถติดต่อที่สำนักงานหอพักเพื่อจองหอ ตามขั้นตอนดังนี้ (การจองเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 15-30 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. เท่านั้น)

                    1. รับใบสมัครพร้อมเขียนกรอกข้อมูลด้วยตนเองที่สำนักงานหอพัก

                    2. เมื่อกรอกเสร็จ นำเอกสารไปชำระเงินที่เค้าท์เตอร์การเงิน อาคารอำนวยการ ชั้น 1

                    3. เมื่อชำระเงินเสร็จ นำใบสมัครกลับมาส่งที่สำนักงานหอพักอีกครั้ง (ย้ำ...อย่าลืมนำใบสมัครกลับมาส่ง)

                    4. ลงชื่อในสมุดทะเบียนคุมการจองหอพัก เพื่อยืนยันการจองหอพัก

                    5. รอการติดประกาศรายชื่อที่ประตูหน้าห้องพักของตนเอง ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองหอ (ประมาณ 1 สัปดาห์หลังสิ้นสุดช่วงระยะเวลาจองหอ) หากปรากฏว่าไม่มีรายชื่อ หรือมีความผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้น ให้รีบติดต่อด้วยตนเอง ณ สำนักงานหอพัก

                    6. การจองหอในครั้งนี้ไม่มีการจองผ่านระบบออนไลน์ ใช้วิธีการเขียนกรอกใบสมัครเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

                    ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563

 

 

  ที่มา : งานหอพักนักศึกษา