Accessibility Tools

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอประชาสัมพันธ์สำหรับบัณฑิตที่ขึ้นสำเร็จการศึกษาในรอบวันที่ 7 เมษายน 2566

                  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอประชาสัมพันธ์สำหรับบัณฑิตที่ขึ้นสำเร็จการศึกษาในรอบวันที่ 7 เมษายน 2566 ทราบ
                  1. กำหนดการรับใบทรานสคริป สามารถรับได้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2566 เป็นต้นไป
                  2. กำหนดการรับใบรับรองคุณวุฒิ สามารถรับได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป
                  #กรณีไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาด้วยค่ะ

 
 
  ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน