Accessibility Tools

การเยียวยานักศึกษาภาคพิเศษ ภาคฤดูร้อน/2562 กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การเยียวยานักศึกษาภาคพิเศษ ภาคฤดูร้อน/2562
กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( COVID-19)
โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี

 

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน