Accessibility Tools

เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนสิงหาคม 2565)

                   ประกาศสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในเดือนสิงหาคม 2565 ขณะนี้ได้เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป โดยสามารถสมัครผ่านระบบสมัครสอบ (http://pmis.mcru.ac.th/mcru02/exc/) ตามวันและเวลาในระบบรับสมัคร

                   ** กรณีนักศึกษาสมัครสอบ 2 ครั้งแระจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม หลังจากนั้นต้องเสียค่าสมัครสอบครั้งละ 100 บาท (อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูล)
                   ** สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 - 14 สิงหาคม 2565 รับสมัครนักศึกษาทุกคณะ 
                   ** สอบ ณ อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB1
                   ** นักศึกษารหัส 65 ยังไม่สามารถสอบได้
 
 
 
  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ